Wirtualna rzeczywistość jako metoda nauczania w szkoleniu z zakresu resuscytacji studentów pierwszego roku medycyny: próba randomizowana

„Virtual reality as a teaching method for resuscitation training in undergraduate first year medical students: a randomized controlled trial”

Autorzy: M. Issleib i inni 2021

https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-021-00836-y

Cel: Porównanie konwencjonalnego treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) ze szkoleniem w wirtualnej rzeczywistości (VR).

Wyniki: Trening RKO z wykorzystaniem VR jest wykonalną i skuteczną metodą szkolenia. W zakresie nauczania umiejętności technicznych, klasyczne szkolenie jest nadal lepsze od szkolenia VR ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ogólny zysk w nauce, trening VR jest lepszy od klasycznego treningu w większości pozycji w samoocenie porównawczej.

W przyszłych formatach kursów BLS należy rozważyć włączenie techniki VR do klasycznego szkolenia RKO lub odwrotnie, aby wykorzystać zalety obu technik nauczania. Wirtualna rzeczywistość i klasyczne metody nauczania mogę i powinny się uzupełniać dla osiągnięcia najlepszych efektów.

Trening zespołowy komunikacji pielęgniarki i lekarza w wirtualnej rzeczywistości a symulacje na żywo: randomizowana, kontrolowana próba komunikacji zespołowej i postaw pracy zespołowej.

„Nurse-Physician Communication Team Training in Virtual Reality Versus Live Simulations: Randomized Controlled Trial on Team Communication and Teamwork Attitudes.”

Autorzy: Liaw SY, Ooi SW, Rusli KDB, Lau TC i inni; kwiecień 2020 r.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32267235/

CEL: Badanie miało na celu ocenę programu szkolenia zespołowego z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej w porównaniu z konwencjonalnymi symulacjami na żywo w zakresie umiejętności komunikacyjnych i postaw pracy zespołowej studentów medycyny i pielęgniarstwa.

WYNIKI: Ocena symulacji oparta na zespołach nie ujawniła istotnych różnic w wynikach po teście komunikacji (P = 0,29) między grupą wirtualną i symulacyjną.

WNIOSKI: Wyniki badań nie wykazały niższości treningu zespołowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w porównaniu z symulacjami na żywo (…) Wirtualna rzeczywistość powinna w przyszłości zastąpić kosztownych moderatorów kontrolowanych przez człowieka, aby osiągnąć lepszą skalowalność i trwałość szkolenia zespołowego w edukacji międzybranżowej.

Wyniki badań nie wykazały niższości treningu zespołowego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w porównaniu z symulacjami na żywo. Wirtualna rzeczywistość może polepszyć skalowalność i trwałość szkolenia zespołowego.

Skuteczność rzeczywistości wirtualnej w edukacji pielęgniarskiej: metaanaliza.

„The effectiveness of virtual reality in nursing education: a meta-analysis”

Autorzy: Feng-Qin Chen i inni ; wrzesień 2020 r.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32930664/

Cel: Celem tego badania była ocena skuteczności VR w edukacji pielęgniarskiej w zakresie wiedzy, umiejętności, satysfakcji, pewności siebie i czasu działania. Analizę przeprowadzono w celu zidentyfikowania badań, które wykazały skuteczność VR w zakresie wiedzy, umiejętności, satysfakcja, pewność siebie i czas działania. Wyboru badania i ekstrakcji danych dokonało dwóch niezależnych recenzentów.

Wyniki: Do ostatecznej analizy wybrano łącznie 12 badań, w których wzięło udział 821 uczestników. VR była skuteczniejsza niż warunki kontrolne w poprawianiu wiedzy uczestników oraz nie było różnicy między VR a warunkami kontrolnymi w zakresie umiejętności, satysfakcji, ufność i czasu wykonania.

VR wykazuje wyższą skuteczność w poprawianiu wiedzy uczestników szkoleń niż klasyczne warunki symulacji oraz pozwala na uzyskanie zbliżonej skuteczności nauczania w zakresie umiejętności, satysfakcji, ufności oraz czasu potrzebnego na trening.

Symulacje wirtualnych pacjentów w edukacji zawodowej: Systematyczny przegląd i metaanaliza przez Digital Health Współpraca edukacyjna.

„Virtual Patient Simulations in Health Professions Education: Systematic Review and Meta-Analysis by the Digital Health Education Collaboration”

Autorzy: A. Kononowicz i inni.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31267981

Cel: Celem tego badania była ocena skuteczności wirtualnych pacjentów w porównaniu z tradycyjną edukacją (…) Efektami zainteresowania były wiedza, umiejętności, postawy i satysfakcja.

Wnioski: (…) dowody sugerują, że w porównaniu z tradycyjną edukacją, wirtualni pacjenci mogą skuteczniej doskonalić umiejętności, a przynajmniej równie skutecznie poszerzać wiedzę. Umiejętności, które uległy poprawie, to rozumowanie kliniczne, umiejętności proceduralne oraz połączenie umiejętności proceduralnych i zespołowych.

„…w porównaniu z tradycyjną edukacją, wirtualni pacjenci mogą skuteczniej podnosić umiejętności i przynajmniej równie skutecznie podnosić wiedzę. Poprawione umiejętności obejmowały rozumowanie kliniczne, umiejętności proceduralne oraz połączenie umiejętności proceduralnych i umiejętności pracy w zespole.”

Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości opartej na grach z elementami dotykowymi do nabywania umiejętności.

„Using Game-Based Virtual Reality with Haptics for Skill Acquisition”

Autorzy: Ann L. Butt i inni.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876139917301986

Cel: Celem badania była weryfikacja użyteczność i reakcji użytkownika na system VR oparty na grze, zaprojektowany w celu ćwiczenia umiejętności cewnikowania pęcherza.

Wyniki: Badani pozytywnie ocenili użyteczność systemu VR; ocenili również praktykę wprowadzania cewnika w ten sposób jako bardzo angażującą i przyjemną. Osoby korzystające z systemu VR spędzały więcej czasu na ćwiczeniach i wykonywały więcej procedur w ciągu 1 godziny niż uczniowie, którzy ćwiczyli tradycyjnie. Wskaźniki weryfikacji umiejętności (po 2 tygodniach) między grupami były identyczne.

Wniosek: Ćwiczenie umiejętności pielęgniarskich przy użyciu wirtualnej rzeczywistości opartej na grach może być skutecznym sposobem promowania opanowania uczenia się i utrzymania umiejętności.

Osoby korzystające z systemu VR spędzały więcej czasu na ćwiczeniach i wykonywały więcej procedur niż uczniowie, którzy ćwiczyli tradycyjnie, a ćwiczenie umiejętności pielęgniarskich przy użyciu wirtualnej rzeczywistości może być skutecznym sposobem uczenia się i utrzymania umiejętności.

Klasyczne podejście do nauczania algorytmu ALS w porównaniu do specjalnie zaprojektowanej poważnej gry ALS-studenci pierwszego roku pielęgniarstwa.

„Classical approach to ALS algorithm teaching versus custom-designed ALS- serious game (SG) for first year nursing students.”
B. Wudarska i inni. 2017 r.

https://www.sesam-web.org/media/documents/2017-abstracts.pdf

Cel: Analiza skuteczności poważnych gier w nauczaniu algorytmu ALS studentów pierwszego roku pielęgniarstwa.

Wyniki: 3-godzinne warsztaty okazały się skutecznym narzędziem do nauki algorytmu. Zespoły SG radziły sobie lepiej m.in. w rozpoznawaniu zatrzymania krążenia.

Poważne gry mogą być skutecznym narzędziem do nauki algorytmu ALS, pozytywnie wpływając na szybkość rozpoznania zatrzymania krążenia oraz szybkość wykonania defibrylacji.